شاید این جمعه بیاید شاید

شاید این جمعه بیاید شاید

پرده از رخ بگشاید شاید شاید................

آقا نمی آیی...؟

DOI_11_Preview_Cover.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
جوانان حزب الله شهركرد

انسان آزاده در دنيا آدم‏هايي هستند كه به ظاهر زنده‏اند، نفس مي‏كشند، راه مي‏روند، حرف مي‏زنند، زندگي مي‏كنند، اما در حقيقت اسير دنيا، بردة زندگي و ذليل حوادث هستند؛اينان براي آنكه نميرند، آنقدر خود را كوچك مي‏كنند كه گويا مرده‏اند؛ هميشه تسليم قيود ذلت‏بار و شرايط ننگيني هستند كه زندگي بر آنها تحميل مي‏كند. آنها شرف و حيثيت خود را مي‏دهند، شخصيت و ارزش انساني خود را فدا مي‏كنند، روح خود را از دست مي‏دهند، حيات حيققي خود را نابود مي‏كنند، تا زندگي مادي جسد را تأمين نمايند، مانند كرمي كه در لجن مي‏لولد و خوش است كه بوي تعفن ننگ و ذلت و پستي را استشمام مي‏كند، و با ننگ و ذلت نفسي مي‏كشد. اما انسان‏هاي آزاده، ممكن است كوتاه زندگي كنند ولي تا آنجا كه زنده هستند براستي زندگي مي‏كنند و با ختيار خود نفس مي‏كشند، سرور و آقاي حيات خود هستند، از كسي و چيزي نمي‏ترسند، محكوم اراده ديگري نيستند، ديگران تسليم او هستند، محيط تحت تأثير اراده او قرار مي‏گيرد، خواسته او در همه‏جا جاري مي‏شود، تنا زنده است براستي زندگي مي‏كند،‌ از مرگ نمي‏ترسد، هيچ‏چيزي آزادي او را محدود نمي‏كند، شهيد دكتر چمران